คำกริยา ภาษาญี่ปุ่น พื้นฐาน

คำกริยา ภาษาญี่ปุ่น พื้นฐาน

รวมคำกริยาพื้นฐานมากมายสหรับผู้เริ่มต้นเรียนภาษาญี่ปุ่น

会う [au อะอุ]  พบ

洗う [arau อะระอุ]  ล้าง

ある [aru อะรุ]   มี

歩く [aruku อะรุคุ]   เดิน

言う [iu อิอุ]   พูด

行く [iku อิคุ]   ไป

急ぐ [isogu อิโซะงุ]   รีบ

いる [iru อิรุ]   อยู่

いる [iru อิรุ]   จำเป็นต้องใช้

歌う [utau อุตะอุ]   ร้องเพลง

遊ぶ [asobu อะโซะบุ]   เล่น

置く [oku โอะคุ]   วาง

送る [okuru โอะคุรุ]   ส่ง

押す [osu โอะซุ]   กด

泳ぐ [oyogu โอะโยะงุ]   ว่ายน้ำ

買う [kau คะอุ]   ซื้อ

聴く [kiku คิคุ]   ฟัง

来る [kuru คุรุ]   มา

着る [kiru คิรุ]   ใส่(เสื้อ)

切る [kiru คิรุ]   ตัด

返す [kaesu คะเอะซุ]   คืน

書く [kaku คะคุ]   เขียน

帰る [kaeru คะเอะรุ]   กลับ

貸す [kasu คะซุ]   ให้ยืม

消す [kesu เคะซุ]   ปิด(ไฟ)

する [suru ซุรุ]   ทำ

知る [shiru ชิรุ]   รู้จัก

吸う [suu ซุอุ]   สูบ

住む [sumu ซุมุ]   อยู่(อาศัย)

座る [suwaru ซุวะรุ]   นั่ง

出す [dasu ดะซุ]   ส่ง/ยื่น

違う [chigau จิงะอุ]   ไม่ใช่

立つ [tatsu ทะสึ]   ยืน

使う [tsukau สึคะอุ]   ใช้

着く [tsuku สึคุ] (มา)   ถึง

作る [tsukuru สึคุรุ]   ทำ/สร้าง

出る [deru เดะรุ]   ออก

撮る [toru โทะรุ]   ถ่ายรูป

習う [narau นะระอุ]   เรียน

脱ぐ [nugu นุงุ]   ถอด

寝る [neru เนะรุ]   นอน

飲む [nomu โนะมุ]   ดื่ม

乗る [noru โนะรุ]   ขึ้น(รถ)

入る [hairu ไฮรุ]   เข้า

履く [haku ฮะคุ]   ใส่(กางเกง)

走る [hashiru ฮะชิรุ]   วิ่ง

働く [hataraku ฮะทะระคุ]   ทำงาน

話す [hanasu ฮะนะซุ]   พูดคุย

払う [harau ฮะระอุ]   จ่าย

弾く [hiku ฮิคุ]   ดีด(กีต้าร์)

見る [miru มิคุ]   ดู

持つ [motsu โมะสึ]   ถือ

休む [yasumu ยุซุมุ]   พักผ่อน

呼ぶ [yobu โยะบุ]   เรียก

読む [yomu โยะมุ]   อ่าน

なる [naru นะรุ]   กลายเป็น

開ける [akeru อะเคะรุ]   เปิด(ประตู)

あげる [ageru อะเงะรุ]   ให้

教える [oshieru โอะชิเอะรุ]   สอน

浴びる [abiru อะบิรุ]   อาบน้ำ

終わる [owaru โอะวะรุ]  เสร็จ

入れる [ireru อิเระรุ]   ใส่

覚える [oboeru โอะโบะเอะรุ]   จำ

降りる [oriru โอะริรุ]   ลง(รถ)

起きる [okiru โอะคิรุ]   ตื่น

換える [kaeru คะเอะรุ]   แลกเปลี่ยน

かかる [kakaru คะคะรุ]   ใช้เวลา

かける [kakeru คะเคะรุ]   พูด(โทรศัพท์)

借りる [kariru คะริรุ]   ขอยืม

考える [kangaeru คังงะเอะรุ]   คิด

答える [kotaeru โคะทะเอะรุ]   ตอบ

閉める [shimeru ชิเมะรุ]   ปิด(ประตู)

分かる [wakaru วะคะรุ]   เข้าใจ

忘れる [wasureru วะซุเระรุ]   ลืม

できる [dekiru เดะคิรุ]   สามารถ

疲れる [tsukareru สึคะเระรุ]   เหนื่อย

食べる [taberu ทะเบะรุ]   กิน

つける [tsukeru สึเคะรุ]   เปิด(ไฟ)

止まる [tomaru โทะมะรุ]   หยุด

並べる [naraberu นะระเบะรุ]   เรียง

もらう [morau โมะระอุ]   ได้รับ

生まれる [umareru อุมะเระรุ]   เกิด

運転する [untensuru อุนเต็นซุรุ]   ขับรถ

結婚する [kekkonsuru เค็กคงซุรุ]   แต่งงาน

散歩する [sanposuru ซังโปะซุรุ]   เดินเล่น

質問する [shitsumonsuru ชิสึมงซุรุ]   ถาม

食事する [shokujisuru โชะคุจิซุรุ]   ทานอาหาร

出かける [dekakeru เดะคะเคะรุ]   ออกไปข้างนอก

洗濯する [sentakusuru เซ็นทะคุซุรุ]   ซักผ้า

掃除する [soujisuru โซจิซุรุ]   ทำความสะอาด

旅行する [ryokousuru เรียวโคซุรุ]   ท่องเที่ยว

練習する [renshuusuru เร็นชูซุรุ]   ฝึกฝน

買い物する [kaimonosuru ไคโมะโนะซุรุ]   ซื้อของ

ข้อมูลจาเพจ::  ภาษาญี่ปุ่นง่ายนิดเดีย