ข้อสอบครูผู้ช่วยภาค ก ความรอบรู้ (ทำข้อสอบออนไลน์)

.

ทดสอบ ทำข้อสอบออนไลน์

ข้อสอบครูผู้ช่วยภาค ก ความรอบรู้

✎คำสั่ง :: ให้อ่านโจกย์แล้ว กดติ๊ก ตัวเลือกคำตอบที่ถูกต้อง

1. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมพรรษาครบ 80 ปีในวันใด

 
 
 
 

2. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)ที่ทําหน้าที่แทนสภาผู้แทนราษฏรและวุฒิสภามีสมาชิกทั้งหมดจํานวนกี่คน

 
 
 
 

3. คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรม นูญแห่งราชอาณาไทย(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2549 มีจํานวนกี่คน

 
 
 
 

4. ข้อใดมีความหมายเช่นเดียวกับหลักธรรมาภิบาล

 
 
 
 

5. “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชนชาวสยาม” ข้อความนี้ตรงกับข้อใด

 
 
 
 

6. ข้อใดไม่ใช่ประมุขของศาลไทย

 
 
 
 

7. ข้อใดเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการตรวจสอบการ กระทําที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐน้อยที่สุด

 
 
 
 

8. หน้าที่ของ คมช.

 
 
 
 

9. มีหน้าที่ในการออกกฎหมาย

 
 
 
 

10. ข้อใดคือคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข